Orthex Sweden AB:s integritetspolicy för arbetssökande

Denna integritetspolicy avser behandling av personuppgifter relaterade till Orthex Sweden AB:s arbetssökande. 

Registeransvarig och kontaktuppgifter

Orthex Sweden AB

Box 6

SE-36221 Tingsryd, Sverige

Tel. +46 (0) 477 450 00

privacy@orthexgroup.com

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Syftet med behandlingen av arbetssökandes personuppgifter är att rekrytera Orthex-personal:

 • Ta emot, behandla och spara en jobbansökan
 • Ingå ett anställningsavtal mellan den arbetssökande och Orthex
 • Att behålla jobbansökan för eventuell framtida rekrytering.

Dessutom behandlas personuppgifter för att genomföra åtgärder före anställning innan ett anställningsavtal ingås mellan den utvalda arbetssökande och Orthex.

På vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar endast dina personuppgifter när behandlingen baseras på

     a) ditt samtycke för ett eller flera specifika ändamål;

     b) fullgörandet av ett avtal som du är part i eller åtgärder vi ska vidta på din begäran innan du inleder ett avtal;

     c) vår rättsliga förpliktelse; eller

     d) vårt berättigade intresse.

I dessa fall har vi en giltig rättslig grund för att behandla dina personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande personuppgifter om arbetssökande:  

 • Grundläggande och identifieringsuppgifter: för- och efternamn 
 • Kontaktuppgifter: adress, telefonnummer, e-postadress 
 • Information som ska användas för att bedöma behörighet och lämplighet: information om ansökan om arbete och CV, såsom arbetslivserfarenhet (arbetsgivare, yrkestitel, arbetsbeskrivning), utbildnings- och examensinformation, språkkunskaper, särskilda färdigheter, arbetsprov och annan kompetens, arbetsintyg 
 • Information om de frågor och särskilda färdigheter som krävs för det sökta arbetet (t.ex. körkort) 
 • Bedömningar och inspektioner av den arbetssökandes lämplighet och tillförlitlighet (t.ex. personal- och lämplighetsbedömningar)
 • Information som genereras under jobbsökningsprocessen, såsom kommunikation, intervjuer, arbetsgivarens klassificeringar och anteckningar 
 • Information om referenser 
 • Med den arbetssökandes samtycke, offentligt tillgänglig information (t.ex. LinkedIn eller andra sociala medier) 
 • All annan information som tillhandahålls av den arbetssökande själv, till exempel ett fotografi. 

Var samlar vi in dina personuppgifter?

Personuppgifter samlas in i första hand från dig som arbetssökande, eller med ditt samtycke från referenser eller tester. Dessutom består uppgifterna av data som lagras i rekryteringsprocessen. Andra informationskällor används inom de gränser som fastställs i lag.

Till vilka parter lämnar vi ut eller överför dina personuppgifter?

Som regel lämnar vi inte ut dina personuppgifter vidare utanför Orthex-koncernen och på Orthex behandlas dina personuppgifter endast av personal som är behörig att göra det utifrån sin roll. Om sådana överföringar inom koncernen eller avslöjande av personuppgifter äger rum kommer vi att säkerställa säkerheten och konfidentialiteten för dina personuppgifter genom interna avtal om dataöverföring.

Vi använder tjänsteleverantörer för att hantera och driva vår verksamhet. Dessa tjänsteleverantörer kan endast behandla dina personuppgifter baserat på våra instruktioner och använda dem endast för ändamål som definieras av Orthex. Sådan behandling regleras alltid av databehandlingsavtal för att säkerställa att alla våra tjänsteleverantörer håller dina personuppgifter säkra och endast behandlar dem i enlighet med tillämplig lagstiftning.

I vissa situationer måste vi lämna ut dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, som kommer att använda dessa personuppgifter för sina egna syften. Personuppgifter kan behöva lämnas ut till exempel till myndigheter när Orthex har en rättslig förpliktelse att göra det.

Överför vi dina person-uppgifter utanför EU eller EES?

Vi överför som regel inte dina personuppgifter utanför EU eller EES. Om dina personuppgifter överförs utanför EU eller EES, vidtas lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, såsom EU-modellklausuler, för att säkra dina personuppgifter. Mottagarna av sådana uppgifter kommer att vara skyldiga att skydda personuppgifternas konfidentialitet och säkerhet och får inte använda dem till förmån för sin egen verksamhet.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Orthex har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att begränsa åtkomsten till de personuppgifter som den innehar och för att skydda dem mot förlust, oavsiktlig förstörelse, missbruk och olaglig ändring. Tillgång till personuppgifter är begränsad till individer (Orthex anställda och tjänsteleverantörer) som behöver få tillgång till uppgifterna för de syften som de samlades in för.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Som regel lagrar vi personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för de syften som de samlades in för. När personuppgifter inte längre behövs för det ändamålet som de ursprungligen samlades in för kommer de att raderas eller anonymiseras, såvida vi inte har en laglig förpliktelse att spara uppgifterna under en längre period. Detta innebär att lagringstiderna vi har definierat för dina personuppgifter varierar beroende på behandlingsändamål, typ av personuppgifter och lokala krav.

Som regel lagras data i högst två år efter avslutad rekryteringsprocess. Den information som behövs överförs till de anställdas personuppgiftsregister när Orthex och den arbetssökande ingår ett anställningsavtal. Öppna jobbansökningar sparas i 6 månader från mottagandet av ansökan.

Med ditt samtycke kan dina personuppgifter också sparas längre, till exempel för framtida rekryteringsprocesser.

Använder vi dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande?

Personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande som skulle ha rättsliga eller liknande effekter på dig.

Vilka är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du vissa rättigheter som hjälper dig att kontrollera dina egna personuppgifter och att påverka hur de behandlas. Om du vill använda dina rättigheter, vänligen kontakta oss via e-post på privacy@orthexgroup.com.

Rätt att begära tillgång till personuppgifter 

Du har rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas av oss eller inte och att få veta vilka personuppgifter det är vi behandlar. Om du vill kan du begära en kopia av sådana uppgifter.

Rätt att begära rättelse av personuppgifter

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter.

Rätt att bli bortglömd

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. I ett sådant fall kommer vi att radera dina personuppgifter såvida vi inte har en juridisk förpliktelse eller annan tvingande anledning att behålla dina uppgifter.

Begränsning av behandling, rätt till invändning och dataportabilitet

I vissa situationer har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, till exempel om dina personuppgifter är felaktiga. Baserat på dina egna omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. I det här fallet kommer vi att bedöma om det finns några tvingande lagstadgade skäl som kräver att vi fortsätter behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknads-föringsändamål. I vissa fall kan du också ha rätt till dataportabilitet.

Återkallande av samtycke

Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in klagomål till en lokal tillsynsmyndighet om du finner att vår behandling av dina personuppgifter kränker dina rättigheter som registrerad.

Cookies

Orthex webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen, för att analysera webbplatsens användning och för att rikta marknadsföring. Du kan läsa mer om vår cookiepolicy här

Datum för policyn

31.05.2022

Kan denna integritetspolicy ändras?

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy vid behov för att återspegla ändringar i våra tjänster, verksamhet och/eller tillämplig lag. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna webbplats.