Ansvarsfullt inköp

Våra leverantörer är nyckelpartner för oss när det gäller att kontrollera och utveckla hållbarheten i vår värdekedja. Förutom att kontakta våra leverantörer direkt, är vi också medlem i en amfori BSCI-plattform som gör det möjligt för företag att förbättra synlighet över den sociala prestandan i sin leverantörskedja. Vi strävar efter ett aktivt engagemang med och kontinuerlig utvärdering av våra leverantörer.

Vår uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct, SCoC) presenterar Orthex hållbarhetskrav för leverantörer. Våra leverantörer måste antingen förbinda sig till vår uppförandekod för leverantörer eller presentera sin egen uppförandekod med liknande eller strängare hållbarhetskrav jämfört med dem i vår SCoC. I länder som vi definierar som högriskländer övervakar vi efterlevnaden av vår SCoC i leveranskedjan genom amfori BSCI som utför inspektioner på plats, revisioner och regelbundna självutvärderingar av leverantörer och deras underleverantörer.

Om åtgärderna från amfori BSCI, eller våra egna, avslöjar bristande efterlevnad av vår SCoC, kräver vi att leverantören vidtar åtgärder och åtgärdar eventuella negativa effekter på människor eller miljön, samt säkerställer att liknande problem förebyggs i framtiden. Leverantören får en tidsram för att slutföra de överenskomna åtgärderna. Om leverantören inte kan vidta korrigerande, avhjälpande eller förebyggande åtgärder på egen hand kommer vi att stödja att utveckla och implementera en handlingsplan. Om leverantören inte är villig att vidta korrigerande åtgärder, eller det förekommer upprepade och allvarliga överträdelser av vår SCoC, har Orthex rätt att avsluta affärsrelationen. Orthex kommer inte att göra några affärer med en leverantör som är engagerad i kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter, och vi kommer omedelbart att avsluta affärsrelationen med en leverantör som begår sådana kränkningar. Dessa nolltoleransrutiner listas i vår SCoC.