Policyer och principer

Vi är fast beslutna att arbeta etiskt och följa lagstiftningen i varje land där vi verkar, och vi kräver detsamma av våra partners. Förutom lagstiftning följer vi våra hållbarhetsprinciper som lägger grunden och riktlinjerna för allt vi gör.

Våra viktigaste hållbarhetsrelaterade policyer och principer är:

Orthex uppförandekod - Orthex Code of Conduct

Uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct, SCoC)

Anti-korruptionspolicy

Policy för lika rättigheter och möjligheter

Kvalitets-, miljö- och säkerhetspolicy

Inköpspolicy

HR-policy