Hållbarhetsstyrning

På Orthex drivs hållbarhetsarbetet av styrelsen, VD:n och ledningsgruppen. En treårsstrategi för hållbarhet ses över och fastslås årligen. Styrelsen godkänner företagets hållbarhetsstrategi och sätter årligen upp hållbarhetsmål och övervakar prestation mot målen. Ledningsgruppen granskar företagets viktigaste hållbarhetsindikatorer månadsvis och alla indikatorer en gång per år. Framsteg inom hållbarhet är en del av VD:s och ledningsgruppens incitamentsplaner.

Arbetet med hållbarhet är en del av det dagliga arbetet för alla operationer och funktioner på Orthex. Orthex hållbarhetsstrategi implementeras av ett dedikerat team som övervakar framstegen för de uppsatta hållbarhetsmålen.

Arbetet med hållbarhet är en del av det dagliga arbetet för alla operationer och funktioner på Orthex. Orthex hållbarhetsstrategi implementeras av ett dedikerat team som övervakar framstegen för de uppsatta hållbarhetsmålen. Arbetsgruppen leds av Chief Marketing and Sustainability Officer (CMSO) och Chief Supply Officer (CSO) som rapporterar direkt till VD och är medlemmar i ledningsgruppen. Gruppen består av ESG Advisor och representanter för kvalitetsfunktioner och täcker genom CMSO och CSO produktion, inköp, marknadsföring, hållbarhet, produktutveckling och kommersiella funktioner. ESG Advisor ansvarar för utvecklingen av företagets hållbarhetsstrategi samt för koordinering och genomförande av hållbarhetsinitiativ i linje med hållbarhetsstrategin. 2023 etablerade Orthex en ESG-arbetsgrupp för att förbereda ikraftträdandet av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som gäller för företaget från början av 2025.