Medarbetarnas hälsa och välmående

Vi anser att våra medarbetares hälsa och välbefinnande är en viktig del av deras arbetsförmåga. För att säkerställa detta erbjuder Orthex sina anställda högkvalitativ företagshälsa som tillhandahålls av arbetsgivaren. 

Vi främjar också en tidig support-modell som syftar till att förebygga och tidigt upptäcka eventuella negativa utvecklingar gällande anställdas hälsa, säkerhet och välbefinnande. Modellen gör det också möjligt för chefer att ge adekvat och aktuellt stöd till medarbetarna och att främja dialog som en del av företagskulturen. Vi uppmuntrar våra medarbetare att träna på fritiden genom att erbjuda dem subventionerade träningsalternativ. 

Utveckling i arbetsrollen är viktigt för Orthex, och vi ger våra medarbetare möjlighet att delta i olika kurser och seminarier vid behov. Nya medarbetare får en genomgripande introduktion till Orthex och sin roll inom företaget.

Orthex främjar en noll-olycksvision och kultur, och vår verksamhet är ISO 45001-certifierad för hälsa och säkerhet (OHS). Vi vill säkerställa att alla våra anställda har en säker arbetsplats varje dag. Frågor som rör hälsa och säkerhet är särskilt viktiga i våra fabriker, där vi vidtar alla tänkbara säkerhetsåtgärder för att produktionen ska flyta på och våra medarbetare ska kunna koncentrera sig på sitt arbete. Vårt fokus ligger på att förebygga säkerhetsincidenter, vilket är anledningen till att vi uppmuntrar våra anställda att rapportera tillbud, osäkra metoder eller andra säkerhetsobservationer. Alla rapporter analyseras noggrant och åtgärder vidtas för att förhindra att liknande situationer uppstår igen i framtiden. För att säkerställa säker användning av kemikalier förser vi våra anställda med bulletiner som definierar kemikaliernas risknivå och inkluderar relevanta instruktioner för användning och skyddsutrustning.

Orthex uppförandekod (Code of Conduct) gäller för alla våra anställda och ledningen. Uppförandekoden definierar nyckelprinciperna för hur vi engagerar oss i affärer, behandlar varandra och skyddar Orthex tillgångar. Våra anställda uppmuntras att rapportera eventuella brott mot uppförandekoden till sina chefer eller genom Orthex visselblåsar-kanal.