Koldioxidavtryck

Att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) och anskaffa mer och mer av råvaror från förnybara och återvunna material är kärnan i vår strategi och hållbarhetsvision.

Vi har beräknat koldioxidavtrycket för vår verksamhet och värdekedja och koldioxidavtryck för några av våra produkter.

Vi har åtagit oss att minska våra utsläpp av växthusgaser och siktar på att vara koldioxidneutrala i vår verksamhet till 2030.

Carbon footprint of our operations and value chain

Vi har beräknat koldioxidavtrycket för vår verksamhet och värdekedja. Utöver direkta utsläpp av växthusgaser från vår verksamhet (Scope 1) och produktion av köpt energi (Scope 2) inkluderade vi följande indirekta (Scope 3) utsläpp i vår beräkning: köpta varor och tjänster; bränsle- och energirelaterade aktiviteter; uppströms transport och distribution; avfall som genereras i verksamheten; och uttjänta produkter.

Merparten av våra utsläpp av växthusgaser härrör från köpta varor och tjänster, såsom råvaruutvinning, och uttjänta produkter, såsom förbränning av produkter för energi. Det senare är uteslutet från vårt koldioxidneutralitetsmål 2030. Detta beror på vår begränsade förmåga att påverka konsumenternas beteende – oavsett om de återvinner eller kasserar våra produkter efter användning – men också för att det är svårt att utvärdera hur återvinningen av plast utvecklas.

Eftersom våra produkter kommer att användas i årtionden är det troligt att det mesta av plasten kommer att återvinnas helt när de når sitt slutskede. Detta, och framtida kemisk återvinning, kommer att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser från plastprodukters slutskede.

Att öka andelen förnybart och återvunnet råmaterial i vår produktion kommer att ha den största effekten på att minska våra utsläpp av växthusgaser, och vårt mål är att öka den andelen till 80 % till 2030.

Våra produkters koldioxidavtryck

På Orthex har vi också genomfört en studie för att analysera produkters koldioxidavtryck. Studien gjordes i enlighet med PAS 2050-standarden, en flitigt använd specifikation som tillhandahåller en metod för att bedöma utsläppen av växthusgaser under hela livscykeln (GHG) av varor och tjänster, och resultatet verifierades av en oberoende expert från tredje part (Gaia Consulting Oy).

Miljöprestandan för olika produkter utvärderades med hjälp av livscykelbedömning (LCA). Livscykelbedömning (LCA) är en guide för att uppskatta koldioxidavtryck för alla produkter baserat på LCA-definierade stadier som är på varandra följande och sammanlänkade. LCA-stadierna är råvaruutvinning, tillverkning, distribution, användning och slutligt omhändertagande. Beräkningen gjordes i ett jämförande syfte där några av stegen är exkluderade. Skälet till uteslutningen är att vissa av stegen bidrar med exakt samma mängd utsläpp och därmed inte påverkar jämförelsen. Undantagna led är råvaruförpackningar, märkning, förpackning, distribution och användningsstadiet.

Baserat på beräkningen av utsläppen från GastroMax matförvaring*, är koldioxidavtrycket för behållaren gjord av biobaserad plast från sockerrör mer än 80 % reducerat jämfört med behållare gjorda av fossilbaserad plast.

*Råvarudata för sockerrör PE baseras på leverantörens verifierade beräkningar.

Koldioxidavtrycket för de biobaserade GastroMax köksredskapen** gjorda av biobaserad polyamid baserad på ricinolja är mer än 50 % reducerat jämfört med redskap tillverkade av fossilbaserad PA.

** Resultaten är preliminära och baserade på testkörning.

Koldioxidavtrycket för SmartStore 15-boxen*** gjord av återvunnet material (post-konsumentplastavfall) är upp till 60 % reducerat jämfört med den som är gjord av fossilbaserad plast.

***Studien använder sekundära data för råmaterialet i SmartStore Recycled box. Primärdata fanns inte tillgängliga för beräkningar.

Råmaterialet har störst inverkan på produkternas koldioxidavtryck. Det är därför allt viktigare att använda mer förnybara och återvunna material i produktionen för att minska produkternas koldioxidavtryck. Detta är ett centralt mål i vår strategi och vi strävar efter att kontinuerligt öka användningen av dessa råvaror i produktionen. Det är mycket viktigt för företag och konsumenter att återvinna all plast de använder, eftersom den kan återanvändas många gånger som råmaterial för nya produkter.