önskelista
  • Sök bland våra produkter för att lägga till artiklar till din önskelista.

ISO Certifiering

Orthex Group har granskats för och mottagit ISO 45001 certifieringen för arbetsmiljö utöver de tidigare ISO 14001 och ISO 9001 certifieringarna.

Orthex främjar en kultur med nollvision för olyckor. Vi vill säkerställa att alla våra anställda har en säker arbetsplats varje dag. Vårt fokus ligger på att förebygga säkerhetsincidenter, vilket är anledningen till att vi uppmuntrar våra anställda att rapportera tillbud, osäkra metoder eller andra observationer gällande säkerheten. Alla rapporter analyseras noggrant och åtgärder vidtas för att förhindra att liknande situationer uppstår igen i framtiden.

Orthex verksamhet granskades för och tilldelades ISO 45001 certifieringen för arbetsmiljö år 2021.Certifieringen ställer krav på och erbjuder vägledning för att upprätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Målet är att göra det möjligt för organisationer att tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsplatser genom att förebygga arbetsrelaterade skador och hälsoproblem, och att hjälpa till att förbättra deras arbetsmiljöprestanda. Revisorn berömde Orthex för befintlig praxis, såsom ”säkerhersrundorna” som används för att göra säkerhetsobservationer på våra fabriker.

Orthex strävar även efter att minimera sin påverkan på miljö och klimat och investerar i överlägsen kvalitet, säkerhet och design för sina produkter. Alla tre fabriker i Finland och Sverige är redan sedan 2002 ISO 14001 och 9001 certifierade för kvalitet och miljö.

I maj 2016 blev Orthex Group ett av de första företagen i Norden som certifierades i enlighet med 2015 års nya versioner av ISO 14001 och ISO 9001.

De nya versionerna av certifieringarna skiljer sig från de gamla på till exempel följande punkter:

  • Tillägg av förbättrad miljöprestanda
  • En mer framträdande plats för hänsyn till miljön inom organisationens strategiska planeringsprocesser
  • Tillägg av proaktiva åtgärder för att skydda miljön från skada och försämring, såsom hållbar resursanvändning och begräsning av klimatförändring
  • Livscykeltänkande när miljöaspekter beaktas

Detta innebär att Orthex Group idag är ännu mer miljömedvetna än tidigare. Revisorerna uppskattade särskilt Hållbarhetsrapporten samt den grundligt genomförda miljöanalysen som gjordes på varje produktionsanläggning. Den breda förståelsen för företagets strategi och miljömässiga mål hyllades under revisionsprocessen.

“Inom Orthex Group är hållbarhet en självklar del av organisationskulturen och spelar en nyckelroll I vårt strategiarbete. Det syns i hur vi främjar hållbara resultat och tar miljön i beaktning i allt vi företar oss. I vårt löfte gentemot konsumenter, kunder och intressenter ligger att förbättra vardagen i ett större perspektiv. Vi ser hållbarhet som en väg mot innovation och som en konkurrensfördel. Orthex Group strävar ständigt efter att verksamheten drivs på ett hållbart och ansvarsfullt sätt och vi förväntar oss detsamma från våra samtliga partners.” säger Alexander Rosenlew, VD Orthex Group.

 

Här kan du läsa vår hållbarhetsrapport